Mir sangen

 

Old Mac Donald had a farm

Audio file
Audio file
Classes
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Kategorie
Déieren
  • Sicht déi lëtzebuergesch, däitsch a franséisch Nimm fir déi eenzel Déieren.
  • Wat huet den Old Mac Donald nach op sengem Haff?
  • Deelt iech a Gruppe vun 2-3 Kanner op. All Grupp séngt eng aner Stroph. Den hee-a, hee-a ho sangt dir all zesummen.
  • Sangt den hee-a, hee-a ho net, mee spillt en um Xylophon.
  • Begleet d’Lidd op Rhythmusinstrumenter.