Mir sangen

 

Entendez-vous sous l'ormeau

Audio file
Audio file
Classes
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Kategorie
Kanonen
  • Wat heescht l'ormeau? Wou kann de Villchen nach sangen?
  • Sangt d'Lidd fir d'éischt 2-stëmmeg; wann dir dat kënnt, da probéiert lues a lues weider Stëmmen dobäi.
  • Ersetzt den Tra la la duerch aner Vokaler, ewéi zum Beispill Tri li li.