Mir sangen

 

Row, row, row your boat

Audio file
Audio file
Classes
Cycle 2
Cycle 3
Kategorie
Kanonen
  • Gitt am Takt duerch de Sall a maacht dobäi d'Rudderbeweegung mat den Äerm dobäi.
  • Iwwert wéi ee Floss kann een zu Lëtzebuerg/ an Europa/ op der ganzer Welt rudderen?
  • Sangt d'Lidd am Kanon. Fir d'éischt 2-stëmmeg; wann der dat kënnt, da probéiert lues a lues weider Stëmmen dobäi.
  • Maacht e Rudderspill a sangt d'Lidd dobäi. Bei engem Rudderspill mécht ee 4 Booter (Equippen) an et ruddert een op eng Insel, wou eppes feelt. Den éischten aus all Boot muss déi Saach siche goen. Wien als éischt zréck ass, kritt e Punkt.